Všeobecné obchodní podmínky

originalnirande.cz
pro pořádání seznamovacích akcí pro nezadané a poradenství
prostřednictvím seznamovací agentury na internetové adrese
www.originalnirande.cz

 

 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují v sooladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi Mgr. Veronikou Urbanová, IČ: 06662846, sídlem Malešická 2B, Praha 3, jako pořadatelem seznamovacích akcí pro nezadané, provozovatelem seznamovací agentury a poskytovatelem služeb na straně jedné (dále jen „pořadatel“) a zájemcem o seznámení na straně druhé (dále jen „klient“) vzniklé na základě potvrzené objednávky služeb seznamovací agentury (dále jen „objednávka“) prostřednictvím internetového portálu provozovaného pořadatelem na webové stránce umístěné na internetové adrese www.originalnirande.cz (dále jen „webová stránka“).
  2. Veškeré právní vztahy mezi pořadatelem a klientem vzniklé v souvislosti nebo na základě potvrzené objednávky se řídí právním řádem České republiky, zejména těmito VOP a  občanským zákoníkem.
  3.  Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat na základě individuálního jednání mezi klientem a pořadatelem. Odchylná ujednání mají přednost před těmito VOP.
  4. Znění VOP může pořadatel měnit či doplňovat. Aktualizované znění VOP bude zveřejněno na webových stránkách pořadatele originalnirande.cz a je pro klienta závazné pro každou další objednávku učiněnou po zveřejnění aktualizovaného znění VOP.
 2. PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA
  1. Klientem může být jen fyzická osoba starší 18 let, která je plně svéprávná.
  2. Při registraci na jednotlivé akce na webové stránce je klient povinen uvádět správně a   pravdivě všechny požadované údaje. Pořadatel není povinen správnost klientem uvedených údajů ověřovat a nenese odpovědnost v případě jejich nesprávnosti.
  3. Klient je povinen se na jím objednané akce dostavit osobně, nesmí být v podnapilém stavu, pod vlivem návykových látek či ve stavu, kdy není schopen posoudit a ovládnout své jednání, a je povinen se na akci chovat v souladu s pravidly slušnosti, pravidly dané akce a pokyny pořadatele, v opačném případě je pořadatel oprávněn klientovi na akci odepřít přístup či ukončit jeho účast na akci, bez nároku na vrácení zaplacené úhrady či náhradu škody.
  4. Klient není oprávněn v průběhu akce pořizovat fotografie, audio či video záznam.
  5. Klient odpovídá pořadateli za případnou škodu způsobenou jednáním klienta či porušením jeho povinností v plné výši.
 3. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE
  1. Veškerá prezentace jednotlivých akcí či služeb umístěná na webové stránce je informativního charakteru a pořadatel není povinen potvrdit objednávku ohledně poptávané akce. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  2. Smluvní vztah mezi pořadatelem a klientem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je pořadatelem zasláno klientovi elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty klienta.
  3. Klient bere na vědomí, že pořadatel není povinen potvrdit objednávku, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči pořadateli.
  4. Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smluvního vztahu. Náklady vzniklé klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smluvního vztahu (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí klient sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 4. PLATEBNÍ PODMÍNKY – ÚHRADA CENY ZA SLUŽBY
  1. Webová stránka obsahuje informace o nabízených službách a jednotlivých akcích, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb či akcí. Ceny jsou uvedeny včetně případné daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webové stránce. Tímto ustanovením není omezena možnost pořadatele uzavřít smluvní vztah s klientem za individuálně sjednaných podmínek.
  2. Cenu služeb může klient uhradit pořadateli následujícími způsoby:
  3. bezhotovostně předem převodem na účet pořadatele číslo 283554096/0300 vedený u ČSOB 
  4. bezhotovostně předem platební kartou (platební brána u ČSOB)
  5. V případě platby v hotovosti nebo platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do tří (3) dnů od uzavření kupní smlouvy.
  6. Případné slevy z ceny služeb poskytnuté pořadatelem nelze vzájemně kombinovat v případě, že tak nestanoví podmínky slevové akce.
 5. ZRUŠENÍ ÚČASTI NA AKCI KLIENTEM, ZRUŠENÍ AKCE POŘADATELEM
  1. Klient je oprávněn zrušit svoji účast na akci pořadatele či na poskytování služeb podle potvrzené objednávky e-mailem či telefonicky na kontakt uvedený na webové stránce.
  2. V případě, že klient zruší svoji účast na akci pořadatele či na poskytování služeb do 7 dnů před začátkem akce či poskytování služeb, pořadatel uhrazenou cenu nevrací, ale klient má nárok na účast na vybrané další akci z nabídky pořadatele či čerpání služeb v dohodnutém náhradním termínu nejpozději však do 2 měsíců. Poté nárok klienta na účast na vybrané další akci z nabídky pořadatele či čerpání služeb v dohodnutém náhradním termínu zaniká.
  3. V případě, že klient zruší svoji účast na akci pořadatele či na poskytování služeb méně než 7 dnů před začátkem akce či poskytování služeb nebo se na akci či poskytování služeb v domluveném termínu nedostaví, je povinen zaplatit pořadateli smluvní pokutu ve výši uhrazené ceny služeb. Pořadatel je oprávněn jednostranně započíst smluvní pokutu proti nároku klienta na vrácení uhrazené ceny. Klient v tomto případě nemá nárok na účast na vybrané další akci z nabídky pořadatele či na čerpání služeb v dohodnutém náhradním termínu.
  4. Pořadatel je oprávněn podle svého uvážení jednostranně zrušit akci či poskytování služeb především z důvodu organizační potřeby, nedostatečného naplnění akce či bez udání důvodu. Pořadatel uvědomí klienta o zrušení akce e-mailem či telefonicky. V případě zrušení akce pořadatelem umožní pořadatel klientovi účast na jiné akci v jiném termínu.
 6. DALŠÍ UJEDNÁNÍ
  1. Klient není oprávněn při využívání webové stránky používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webové stránky. Webové stránky je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních klientů pořadatele a který je v sooladu s jejich určením.
  2. Klient bere na vědomí, že pořadatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
  3. Klient tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Ochrana osobních údajů klienta, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Klient souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
  3. Klient souhlasí se zpracováním osobních údajů pořadatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze smluvního vztahu vzniklého potvrzením objednávky. Nezvolí-li klient jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů pořadatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení klientovi. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala vznik smluvního vztahu. Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů může klient kdykoliv písemně odvolat na e-mailovou adresu pořadatele info@originalnirande.cz
  4. Klient bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat pořadatele o změně ve svých osobních údajích.
  5. Zpracováním osobních údajů klienta může pořadatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
  6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  7. Klient potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
  8. V případě, že by se klient domníval, že pořadatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života klienta nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  1. požádat pořadatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
  2. požadovat, aby pořadatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
  1. Požádá-li klient o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu pořadatel povinen tuto informaci předat. Pořadatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 8. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
  1. Klient souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami pořadatele na elektronickou adresu klienta a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení pořadatele na elektronickou adresu klienta.
 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Pokud vztah založený potvrzenou objednávkou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že takový vztah se řídí českým právem a podléhá jurisdikci soudů České republiky.
  2. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení VOP.
  3. Kontaktní údaje pořadatele: info@originalnirande.cz telefon 777 753 347
  4. Tyto VOP jsou účinné od 12. 3. 2018

V Praze dne 5.3. 2018